Regulamin biegów górskich Chudy Wawrzyniec 2021


I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
 2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.

II. Patronat honorowy:

 1. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
 2. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

III. Charakterystyka ogólna:

 1. Ultramaraton Chudy Wawrzyniec (dystanse ok. 80km oraz ok. 50km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie – dwa dystanse wybierane w trakcie biegu: nieco ponad 80km i 3800 m przewyższenia lub nieco ponad 50km i 2500 m pod górę. Limit czasu na pokonanie każdej z wymienionych tras wynosi 16 godzin. Bieg odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku, start w Rajczy o 04:00. Maksymalna liczba zawodników: 900. Godzina startu może ulec zmianie, ponieważ Bieg przecina tory kolejowe i musimy dopasować się do rozkładu jazdy PKP, który nie jest jeszcze znany.
 2. Bieg Parszywa Bendoszka (dystans ok. 60km) ma charakter biegu indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie: dystans 59,5km i 2900 m przewyższenia. Bieg odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o 06:00. Maksymalna liczba zawodników: 450.
 3. Bieg Mała Rycerzowa (dystans ok. 20km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie: dystans 20,5km i 1100 m przewyższenia. Bieg odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o 10:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 5 godzin. Maksymalna liczba zawodników: 450.

IV. Cel zawodów:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
 2. Promocja Beskidu Żywieckiego oraz gmin Rajcza, Ujsoły.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

V. Termin i miejsce zawodów:

 1. Data: 7-8 sierpnia 2021
 2. Harmonogram startów:
  • sobota, 7 sierpnia 2021 –  04:00 – Chudy Wawrzyniec (50/80km);
  • niedziela, 8 sierpnia 2021 – 06:00 – Parszywa Bendoszka (60km);
  • niedziela, 8 sierpnia 2021 – 10:00 – Mała Rycerzowa (20km).
 3. Miejsce: teren gmin Rajcza i Ujsoły oraz szlaki Beskidu Żywieckiego.
 4. Baza zawodów: Szkoła Podstawowa w Rajczy (Rynek 2, 34 – 370 Rajcza).

VI. Trasa i dystans:

 1. Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Beskidu Żywieckiego.
 2. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej w zakładce: TRASA.
 3. Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia:
  • Chudy Wawrzyniec – 80km:
   • Dystans: ok. 82,5km;
   • Przewyższenia: +/- 3400m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 50km:
   • Dystans: ok. 52km;
   • Przewyższenia: +/- 2100m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Parszywa Bendoszka – 60km:
   • Dystans: ok. 59,5km;
   • Przewyższenia: +/- 2900m;
   • Limit czasu: 12 godzin.
  • Mała Rycerzowa:
   • Dystans: ok. 20,5km;
   • Przewyższenia: +/- 1000m;
   • Limit czasu: 5 godzin.

VII. Biuro zawodów:

 1. Piątek, 06.08 (dla wszystkich dystansów):
  • biuro czynne od 14:00 do 22:00 na scenie w amfiteatrze w Rajczy (w namiotach);
 2. Sobota, 07.08 (tylko dla Parszywej Bendoszki i Małej Rycerzowej):
  • biuro czynne od 12:00 do 20:00 w Ujsołach.
 3. Niedziela, 08.08 (wyłącznie dla Małej Rycerzowej):
  • biuro czynne od 08:00 do 09:00 w Ujsołach.

VIII. Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.
 3. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Żywieckim Parku Krajobrazowym.
 5. Zorganizowana pomoc osób trzecich („support”) jest zabroniona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanego supportu będą karani dyskwalifikacją.

IX. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 7 stycznia 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.zapisy.krokdonatury.pl.
  Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
  • Chudy Wawrzyniec 80/50 km (łączny limit dla dystansów 80km i 50km): 900 zawodników;
  • Parszywa Bendoszka: 450 zawodników;
  • Mała Rycerzowa: 450 zawodników.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

X. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
  • od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu (z Chudego Wawrzyńca na Małą Rycerzową i odwrotnie, wybór dystansu Chudego Wawrzyńca 80km lub 50km w trakcie zapisów służy jedynie do celów statystycznych i nie ma potrzeby go zmieniać). Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;
  • opłata startowa nie podlega zwrotowi – z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie X.2 niniejszego regulaminu;
  • Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej:
  • Chudy Wawrzyniec (80km i 50km):
   • 169,99 zł do dnia 31 marca 2021;
   • 209,99 zł do dnia 31 lipca 2021 roku;
   • 249,99 zł od dnia 1 sierpnia 2021 roku.
  • Parszywa Bendoszka (60km):
   • 159,99 zł do dnia 31 marca 2021;
   • 199,99 zł do dnia 31 lipca 2021 roku;
   • 239,99 zł od dnia 1 sierpnia 2021 roku.
  • Mała Rycerzowa (20km):
   • 94,99 zł do dnia 31 maja 2021 roku;
   • 109,99 zł do dnia 31 lipca 2021 roku;
   • 129,99 zł od dnia 1 sierpnia 2021 roku.
 4. Pakiet charytatywny:
  • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi opłata startowa wzrośnie o 30 zł;
  • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz wybranej przez uczestnika fundacji;
  • Fundacje możliwe do wyboru w trakcie zapisów:
   • Fundacja Braci Golec, ul. Jagiellońska 38, 34-360 Milówka, NIP: 553 234 01 24;
   • Fundacja Energia Społeczna, Rajcza 245A, 34-370 Rajcza, NIP: 553 252 11 10 (organizator akcji Czyste Beskidy).
  • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem wybranej Fundacji.
 5. Zwolnienia z opłaty i zniżki dla zawodników ELITY:
  • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowej lub całkowitego zwolnienia z opłaty startowej;
  • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
   • dla mężczyzn – liczba punktów równa lub wyższa: 780;
   • dla kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 690;
  • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
   • dla mężczyzn – liczba punktów między 750, a 779;
   • dla kobiet – liczba punktów między 640, a 689;
  • aby skorzystać z powyższej możliwości należy do dnia 7 marca 2021 skontaktować się mailowo z Organizatorem: kontakt@krokdonatury.pl;
  • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu.

XI. Świadczenia Organizatora. 

 1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z mety biegu do Bazy Zawodów (z parkingu przed amfiteatrem w Ujsołach w okolice ronda w Rajczy). Odjazdy będą się odbywały zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tygodniu poprzedzającym imprezę;
  • miejsce noclegowe na hali sportowej w Rajczy (wraz z dostępem do toalet i pryszniców) w dniach od 6 do 9 sierpnia – za dodatkową opłatą „rezerwacyjną” w kwocie: 20 zł (wyłącznie dla osób które wykupiły taką możliwość przed 30 czerwca);
  • okolicznościowy gadżet sportowy;
  • mapę biegu;
  • dostęp do toalet przed i po zawodach;
  • numer startowy;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

XII. Punkty kontrolne / odżywcze i pomiar czasu:

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
 2. Dodatkowo na trasie znajdą się punkty kontrolne na których obecność zostanie potwierdzona za pomocą perforatora (jak w biegach na orientację). Brak potwierdzenia zaliczenia punktu punktu (na podstawie kształtu odbitego perforatorem na numerze startowym) także może skutkować dyskwalifikacją. Punkty kontrolne:
  • Oszust (Chudy Wawrzyniec 80km i Parszywa Bendoszka);
  • Trzy Kopce (Chudy Wawrzyniec 80km i Parszywa Bendoszka).
 3. Punkty odżywcze będą także punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
 4. Pełna lista punktów kontrolnych wraz z limitami zostanie opublikowana do 31 lipca 2021 w zakładce TRASA na stronie internetowej biegu.
 5. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
 6. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
 7. Na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
 8. Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
 9. Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

XIII. Wyposażenie obowiązkowe:

 1. Zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów dla Chudego Wawrzyńca 80/50 km i Parszywej Bendoszki oraz 0,5 litra dla Małej Rycerzowej;
  • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • działający telefon komórkowy z baterią naładowaną w taki sposób który zagwarantuje, że telefon będzie działał przez całą rywalizację;
  • dowód osobisty lub paszport;
  • folię NRC;
  • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
  • numer startowy;
  • chip do pomiaru czasu;
  • maseczkę lub chustę umożliwiającą zasłonięcie ust oraz nosa (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami).
 2. Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu możliwa jest weryfikacja wyposażenia obowiązkowego, a brak każdego z elementów skutkować będzie min. 15 minutową karą czasową.

XIV. Klasyfikacja oraz nagrody:

 1. Na każdym z dystansów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – a w każdej z nich nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników.
 2. Osoby, które zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają: statuetki lub inne trofea oraz nagrody rzeczowe o wartości detalicznej min. 25 000 zł (do podziału na wszystkie 4 dystanse).
 3. Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas ceremonii dekoracji przepadają.

XV. Depozyt:

 1. Na starcie biegów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. Rzeczy pozostawione na starcie biegu będzie można odebrać w depozycie (okolice mety biegu) w sobotę 07.08 od godziny 10:00, w niedzielę 08.08 od 11:00 do zamknięcia mety biegu.
 3. Nie będzie dodatkowego depozytu dla osób nocujących na hali sportowej.
 4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.

XVI. Środki ochrony

 1. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
 2. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
 3. W strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) i strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
 4. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
 5. Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
 6. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
 7. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 8. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
 9. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

XVII. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu górskiego Chudy Wawrzyniec będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.

XVIII. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:

 1. Zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego w miejscach w których ruch nie jest ograniczony.
 2. Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów ani zarządcy terenów w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (dalej PGL LP). Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
 3. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
 4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 5. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 6. Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
 7. Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 8. W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy biorący udział w Chudym Wawrzyńcu dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,4km i 5,4km trasy). W przypadku nadjeżdżającego pociągu zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.

XIX. Postanowienia końcowe:

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
 3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom biegów Chudy Wawrzyniec.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz