Regulamin biegu górskiego Zimowy Chudy Wawrzyniec 2023


I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
 2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.

II. Charakterystyka ogólna:

 1. Bieg Zimowy Chudy Wawrzyniec ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest sama w sobie bardzo wymagająca technicznie: dystans 19 km i 1200 m przewyższenia, a warunki zimowe będą dodatkowym utrudnieniem. Bieg odbędzie się 28 stycznia 2023 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Sopotni Wielkiej o 10:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi pięć i pół godziny. Maksymalna liczba zawodników: 250.

III. Cel zawodów:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
 2. Promocja Beskidu Żywieckiego oraz gminy Jeleśnia.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

IV. Termin i miejsce biegu:

 1. Data: 28 stycznia 2023.
 2. Termin rezerwowy: 29 stycznia 2023 (w razie gdyby warunki atmosferyczne uniemożliwiły organizację biegu w dniu 28 stycznia).
 3. Godzina startu: 10:00.
 4. Miejsce: teren gminy Jeleśnia oraz szlaki Beskidu Żywieckiego.
 5. Baza zawodów: ośrodek Kordon (Sopotnia Wielka).
 6. Miejsce startu i mety zawodów: okolice ośrodka Kordon.

V. Trasa i dystans:

 1. Trasa biegu prowadzi ścieżkami i szlakami turystycznymi Beskidu Żywieckiego.
 2. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej w zakładce: TRASA.
 3. W zależności od warunków atmosferycznych możliwe są dwa warianty przebiegu trasy:
  • z wbiegnięciem na Pilsko:
   • Dystans: ok. 19,2km;
   • Przewyższenia: +/- 1250m;
   • Limit czasu: 5,5 godziny.
  • bez wbiegnięcia na Pilsko:
   • Dystans: ok. 17,5km;
   • Przewyższenia: +/- 1070m;
   • Limit czasu: 5 godzin.

VI. Biuro zawodów:

 1. Piątek, 27 stycznia:
  • biuro czynne od 18:00 do 22:00 w ośrodku Kordon (Sopotnia Wielka);
 2. Sobota, 28 stycznia:
  • biuro czynne od 08:00 do 09:15 w ośrodku Kordon (Sopotnia Wielka).

VII. Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 2. Zorganizowana pomoc osób trzecich („support”) jest zabroniona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanego supportu będą karani dyskwalifikacją.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a Partnerami imprezy.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 17 listopada 2022 r. do 22 stycznia 2023 r. przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.zapisy.krokdonatury.pl.
  Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
  • 250 zawodników;
  • dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu uczestników.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

IX. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (przelewy24.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
  • od dnia 1 grudnia 2022 do dnia 22 stycznia 2023 istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w planowanym terminie ‒ niezależnej od organizatora (wynikającej z obowiązujących rozporządzeń/przepisów) ‒ opłata startowa:
    • zostanie automatycznie przeksięgowana na nowy termin (biegu, który odbędzie w ciągu 13 miesięcy od pierwotnej daty wydarzenia);
    • zwrócona ‒ osobom, które wyrażą taką chęć, informując organizatora mailowo w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni od podania informacji o zmianie terminu biegu); kwota zwrotu będzie zależna od daty ogłoszenia zmiany terminu biegu:
     • 100% wpłaconej kwoty w przypadku podania informacji o odwołaniu przed 18 grudnia 2022 roku;
     • 75% wpłaconej kwoty w przypadku podania informacji o odwołaniu/przełożeniu po 18 grudnia 2022 roku.
   • skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
   • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej:
  • 149,90 zł do dnia 30 listopada 2022;
  • 169,90 zł do dnia 31 grudnia 2022;
  • 189,90 zł od dnia 1 stycznia 2023 (także w biurze zawodów jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 4. Pakiet charytatywny:
  • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi opłata startowa wzrośnie o 30 zł;
  • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacja Energia Społeczna (Rajcza 245A, 34-370 Rajcza, NIP: 553 252 11 10) – organizatora akcji Czyste Beskidy.
  • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem akcji Czyste Beskidy.
 5. Zwolnienia z opłaty i zniżki dla zawodników ELITY:
  • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowej lub całkowitego zwolnienia z opłaty startowej;
  • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
   • dla mężczyzn – liczba punktów równa lub wyższa: 780;
   • dla kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 690;
  • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
   • dla mężczyzn – liczba punktów między 750, a 779;
   • dla kobiet – liczba punktów między 640, a 689;
  • aby skorzystać z powyższej możliwości należy do dnia 31 grudnia 2022 skontaktować się mailowo z Organizatorem: kontakt@krokdonatury.pl;
  • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu.
 6. Zwrot opłaty startowej:
  • zwrot jest możliwy w sytuacjach, w których przyczyną braku możliwości udziału w Zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika. Wysokość zwrotu będzie różna w zależności od terminu rezygnacji:
   • do 30 listopada 2022 – zwrot w wysokości 75% wniesionej opłaty startowej;
   • do 31 grudnia 2022 – zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty startowej;
   • od 1 stycznia 2022 – brak możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej (natomiast zgodnie z pkt. IX.1 do dnia 22 stycznia 2023 istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika);
  • rezygnację z zawodów należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@krokdonatury.pl – wskazując powód rezygnacji;
  • podczas zwrotu opłaty startowej zwrócone zostaną także środki za opłacone w trakcie rejestracji dodatki (100% wpłaconej kwoty).

X. Świadczenia Organizatora. 

 1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • dostęp do toalet przed i po zawodach;
  • numer startowy;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

XI. Punkty kontrolne / odżywcze i pomiar czasu:

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
 2. Punkty odżywcze będą także punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
 3. Punkty odżywcze:
  • okolice schroniska PTTK na Rysiance (6,4 km, limit czasu: 2 godziny);
  • hala Miziowa (wersja z Pilskiem: 14,8km, limit czasu: 4,5 godziny, wersja bez Pilska: 13km, limit czasu: 4 godziny).
 4. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
 5. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
 6. Na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
 7. Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
 8. Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).

XII. Wyposażenie obowiązkowe:

 1. Zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • ubiór dostosowany do zimowych warunków pogodowych (może być zimno, śnieżnie i wietrznie);
  • kurtkę wodoodporna z długim rękawem;
  • czapkę;
  • rękawiczki wodo lub wiatroodporne;
  • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • działający telefon komórkowy z baterią naładowaną w taki sposób który zagwarantuje, że telefon będzie działał przez całą rywalizację;
  • dowód osobisty lub paszport;
  • folię NRC;
  • numer startowy;
  • chip do pomiaru czasu;
  • maseczkę lub chustę umożliwiającą zasłonięcie ust oraz nosa (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami).
 2. Na punktach kontrolnych oraz mecie biegu możliwa jest weryfikacja wyposażenia obowiązkowego, a brak każdego z elementów skutkować będzie min. 15 minutową karą czasową.
 3. Ostateczna lista wyposażenia obowiązkowego może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podana zostanie w komunikatach przedstartowych.

XIII. Klasyfikacja oraz nagrody:

 1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – a w niej nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników.
 2. Osoby, które zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają: statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas ceremonii dekoracji przepadają.

XIV. Depozyt:

 1. Na starcie biegu będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. Depozyt będzie czynny do pół godziny po limicie czasu na pokonanie trasy biegu.
 3. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.

XV. Ochrona wizerunku i danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu górskiego Zimowy Chudy Wawrzyniec będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów przez podmioty współorganizujące i Partnerów oraz Sponsorów zawodów.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.

XVI. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:

 1. Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów ani zarządcy terenów w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (dalej PGL LP). Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
 2. Trasa zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
 3. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 4. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 5. Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
 6. Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

XVII. Postanowienia końcowe:

 1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
 3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom biegu Zimowy Chudy Wawrzyniec.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz