Regulamin biegów Chudy Hulajnik 2024


I. Organizatorzy:

 1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
 2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.

II. Patronat honorowy:

 1. Lista Patronów Honorowych zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

III. Charakterystyka ogólna:

 1. Chudy Hulajnik to zawody dla dzieci i młodzieży o charakterze indywidualnym. Rywalizacja odbywa się na wyznaczonych trasach, w lesie / parku. Dystanse to 300m, 600m, 1,25 km i 2,5 km – w zależności od wieku zawodnika. W biegach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 16. roku życia.

IV. Cel zawodów:

 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 2. Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej z rówieśnikami.
 4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu w okresie wakacyjnym.

V. Termin i miejsce zawodów:

 1. Data: 11 sierpnia 2024 roku.
 2. Plan minutowy zawodów:
  • D0/D1 – godz. 10:00 – zbiórka organizacyjna, ok. 10:10 – start biegu;
  • D2 – godz. 10:30;
  • D3 – godz. 10:45;
  • D4/D5 – godz. 11:00.
 3. Lokalizacja zawodów: okolice amfiteatru w Ujsołach.

VI. Trasa i dystans:

 1. Zawody Chudy Hulajnik odbędą się na terenach w okolicy amfiteatru w Ujsołach. Nawierzchnia jest zróżnicowana (ścieżki szutrowe, ścieżki leśne, asfalt).
 2. Dystans zależny jest od rocznika (kategorii wiekowej) uczestników i dostosowany do ich rozwoju psychomotorycznego.
 3. Dystanse dla poszczególnych kategorii wiekowych:
  • D0 (do 4 lat) – dystans ok. 200 m;
  • D1 (5-6 lat) – dystans ok. 200 m;
  • D2 (7-8 lat) – dystans ok. 400 m;
  • D3 (9-10 lat) – dystans ok. 600 m;
  • D4 (11-12 lat) – dystans ok. 1,25 km;
  • D5 (13-15 lat) – dystans ok. 2,5 km.

VII. Biuro zawodów:

 1. Piątek, 09.08:
  • biuro czynne od 14:00 do 22:00 przy scenie w amfiteatrze w Rajczy (w namiotach).
 2. Sobota, 10.08:
  • biuro czynne od 12:00 do 19:00 w amfiteatrze w Ujsołach.
 3. Niedziela, 11.08:
  • biuro czynne od 08:00 do 09:45 w amfiteatrze w Ujsołach.

VIII. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnik to dziecko, urodzone w latach 2009 – 2023, które:
  • zostało zarejestrowane droga elektroniczną (na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl) lub bezpośrednio w Biurze Zawodów (w dniu startu);
  • zostało zweryfikowane w Biurze Zawodów.
 2. Warunkiem dopuszczenia dziecka do startu jest:
  • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów;
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka (w kategoriach w których wyłaniani są zwycięzcy: D3, D4, D5).

IX: Zgłoszenia:

 1. Informacje ogólne:
  • zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej w panelu użytkownika dostępnego na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje dane korzystając z opcji „Dodaj dziecko” i wybierając z listy odpowiednie zawody;
  • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
  • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
 2.  Zgłoszenia:
  • zgłoszenie w formie elektronicznej należy dokonać do 4 sierpnia 2024 r.;
  • zgłoszenie elektroniczne (zarówno opłacone jak i nieopłacone) musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 15 minut przed biegiem danej kategorii;
  • zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów, jednak należy dokonać tego najpóźniej 30 minut przed startem biegu danej kategorii.
 3. Limit uczestników:
  • w każdej z kategorii wiekowej ustala się limit uczestników, po wyczerpaniu którego organizator może nie dopuścić do startu kolejnych uczestników
   • D0 (do 4 lat) – 40 zawodników;
   • D1 (5-6 lat) – 40 zawodników;
   • D2 (7-8 lat) – 40 zawodników;
   • D3 (9-10 lat) – 40 zawodników;
   • D4 (11-12 lat) – 30 zawodników;
   • D5 (13-15 lat) – 20 zawodników.

X. Opłata startowa:

 1. Ogólne informacje:
  • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.zapisy.krokdonatury.pl lub w Biurze Zawodów;
  • opłata startowa za bieg wynosi:
   • 24,90 zł – płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 7 dni przed biegiem (chyba, że limit miejsc zostanie wcześniej osiągnięty);
   • 34,90 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • zwolnieni z opłaty są uczestnicy zamieszkujący na terenie gmin Jeleśnia, Rajcza i Ujsoły – aby skorzystać ze zwolnienia należy skontaktować się mailowo z Organizatorem: kontakt@krokdonatury.pl (do 30 lipca 2024);
  • zgłoszenie bez uiszczenia opłaty jest nieważne, a nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje miejsca w ramach obowiązującego limitu uczestników;
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, opiekun zawodnika jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
  • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
  • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
  • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
  • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
  • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.

XI. Świadczenia Organizatora:

 1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
  • start w zawodach, pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • dostęp do toalet przed i po zawodach;
  • numer startowy;
  • napoje i poczęstunek po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Najlepsi zawodnicy kategorii D3, D4, D5 zostaną nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 3. Wszyscy uczestnicy kategorii D0, D1, D2, którzy ukończą bieg otrzymają upominek – niespodziankę.

XII. Klasyfikacja i nagrody:

 1. Ogólne informacje:
  • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
  • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK  („Poza konkursem” – zaliczą bieg i otrzymają pamiątkowy medal, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej);
  • nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przypisania dziecka do kategorii wiekowej ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 2.  Kategorie wiekowe:
  • D0 – do 4 lat (2020 – 2023);
  • D1 – 5 – 6 lat (2018 – 2019);
  • D2 – 7 – 8 lat (2016 – 2017);
  • D3 – 9 – 10 lat (2014 – 2015);
  • D4 – 11 – 12 lat (2012 – 2013);
  • D5 – 13 – 15 lat (2009 – 2011).
 3. Nagrody:
  • w kategoriach wiekowych: D0, D1, D2 – nie będą wyłaniani zwycięzcy, wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz sportowy upominek;
  • w kategoriach wiekowych D3, D4 oraz D5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy za miejsca 1-3 – osobno dla chłopców i dziewcząt.

XIII. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

 1. Dane osobowe uczestników biegów Chudy Hulajnik będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach Chudy Hulajnik obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika (lub w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów).
 3. Wszyscy rodzice / opiekunowie, których podopieczni startują w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
 4. Rodzic / opiekun ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.

XIV. Postanowienia końcowe:

 1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców / opiekunów.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i wyłącznie rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice / opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyrażając zgodę na start swojego podopiecznego w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub Rodzic / Opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 10. Organizator zaleca Rodzicom / Opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich Uczestników mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 11. Protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 12. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów imprezy Chudy Wawrzyniec/Chudy Hulajnik jest zabroniona.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.chudywawrzyniec.pl.