Regulamin obozu „Posiady Biegowe z Chudym”


I. Organizator

Fundacja Krok do Natury
Krucza 9
62-100 Wągrowiec
NIP 766 199 79 10

II. Charakterystyka Ogólna

Posiady Biegowe z Chudym to weekendowy obóz biegowy organizowany w Ośrodku Kordon w Sopotni Wielkiej.

III. Termin i miejsce obozu

 1. Termin: 26-28 lutego 2021 roku.
 2. Miejsce: Ośrodek Górski „Kordon” w Sopotni Wielkiej.

IV. Zasady uczestnictwa

 1. W obozie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która: zgłosi się przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę oraz podpisze oświadczenie o udziale na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora.
 3. Uczestnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
 4. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Obozu oraz przepisów obowiązujących w Ośrodku Kordon, a także Żywieckim Parku Krajobrazowym.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Obozu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w obozie.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymanie pomocy od personelu medycznego i paramedycznego do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 7. W przypadku wypadku lub choroby decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania udziału w obozie są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik bierze udział w obozie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Obozie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w obozie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w obozie.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do wzmożonej aktywności fizycznej.
 11. Uczestnik oświadcza, że ​​nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania od Organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej związanej z udziałem w obozie biegowym.

V. Płatności

 1. Ogólne informacje:
  • opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
  • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 2. W przypadku odwołania obozu z winy Organizatora przed jego rozpoczęciem Uczestnikom przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.
 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej: 599 zł.

VI. Świadczenia organizatora

 1. Dwa noclegi z pełnym wyżywieniem (łącznie 6 posiłków w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), w pokoju 2-, 4- lub 5-osobowym (pokoje 4- i 5-osobowe zawierają umywalkę) – toalety i prysznice znajdują się w części wspólnej.
 2. Opieka instruktorów/trenerów.
 3. Niezapomniana górska przygoda.
 4. Zdjęcia Piotra Dymusa.
 5. Chudowawrzyńcowy upominek.
 6. Dodatkowo płatne jest wypożyczenie sprzętu skiturowego na niedzielę (dla osób, które będą chciały spróbować swoich sił na skiturach) – 120zł / os.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty, które powstały z przyczyn od niego niezależnych tj. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, strajki, siła wyższa itp.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu zamieszkania Uczestników.

VIII. Środki ochrony

 1. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na obóz ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w obozie.
 2. W częściach wspólnych Ośrodka Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
 3. W trakcie obozu możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
 4. Uczestnik zapisując się na obóz i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 5. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w obozie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są integralną częścią Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w dowolnym momencie z powodu okoliczności od niego niezależnych, takich jak pandemia czy klęski żywiołowe.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty podróży i ubezpieczenia uczestników.