Regulamin edycji 2019


REGULAMIN biegu górskiego Chudy Wawrzyniec 2019

 1. Organizatorzy:
  • Fundacja Krok do Natury;
  • Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting.
 2. Charakterystyka ogólna:
  • Ultramaraton Chudy Wawrzyniec (dystanse ok. 80km oraz ok. 50km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie – dwa dystanse wybierane w trakcie biegu: nieco ponad 80km i 3400 m przewyższenia lub nieco ponad 50km i 2100 m pod górę. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 16 godzin. Bieg odbędzie się 10 sierpnia 2019 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o godz. 4:00. Maksymalna liczba zawodników: 800. Godzina startu może ulec zmianie, ponieważ Bieg przecina tory i musimy dopasować się do rozkładu jazdy PKP, który nie jest jeszcze znany.
  • Bieg Mała Rycerzowa (dystans ok. 20km) ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego. Trasa jest wymagająca technicznie: dystans 20,5km i 930 m przewyższenia. Bieg odbędzie się 10 sierpnia 2019 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy o godz. 10:30. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 5 godzin. Maksymalna liczba zawodników: 400.
 3.  Cel zawodów:
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
  • Promocja Beskidu Żywieckiego oraz gmin Rajcza i Ujsoły;
  • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 4. Termin i miejsce biegu:
  • 10 sierpnia 2019;
  • Teren gmin Rajcza oraz Ujsoły oraz szlaki Beskidu Żywieckiego;
  • Baza zawodów: Szkoła Podstawowa w Rajczy (Rynek 2, 34 – 370 Rajcza).
 5. Trasa i dystans:
  • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Beskidu Żywieckiego;
  • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej w zakładce: TRASA;
  • Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia;
  • Chudy Wawrzyniec – 80km:
   • Dokładny dystans: ok. 82km;
   • Przewyższenia: +/- 3400m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Chudy Wawrzyniec – 50km:
   • Dokładny dystans: ok. 52km;
   • Przewyższenia: +/- 2100m;
   • Limit czasu: 16 godzin.
  • Mała Rycerzowa:
   • Dokładny dystans: ok. 20km;
   • Przewyższenia: +/- 930m;
   • Limit czasu: 5 godzin.
 6. Biuro zawodów:
  • Biuro zawodów będzie zloklalizowane w Szkole Podstawowej w Rajczy (Rynek 2).
  • Biuro zawodów będzie czynne:
   • dla wszystkich dystansów w piątek, 9 sierpnia, w godzinach: 16:00 – 23:00;
   • dodatkowo dla Małej Rycerzowej w sobotę, 10 sierpnia, w godzinach: 08:00 – 10:00.
 7. Zasady uczestnictwa:
  • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie);
  • Zorganizowana pomoc z zewnątrz („support”) jest zabroniona;
  • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.
 8. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 10 stycznia 2019 do 4 sierpnia 2019 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.chudywawrzyniec.pl, po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń);
  • Organizator ustala limit zgłoszeń:
   • Chudy Wawrzyniec 50/80km (łączny limit dla dystansów 80km i 50km): 800 zawodników;
   • Mała Rycerzowa: 400 zawodników.
  • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
  • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 9. Opłata startowa:
  • Chudy Wawrzyniec (80km i 50km):
   • 160zł do dnia 30 kwietnia 2019;
   • 200zł do dnia 31 lipca 2019 roku;
   • 240zł od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
  • Mała Rycerzowa (20km):
   • 80zł do dnia 30 kwietnia 2019 roku;
   • 100zł do dnia 31 lipca 2019 roku;
   • 120zł od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
  • Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o 30zł;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji Braci Golec;
   • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem Fundacji Braci Golec.
  • Ogólne informacje:
   • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
   • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
   • Od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika;
   • Opłata startowa nie podlega zwrotowi;
   • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego;
   • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
 10. Świadczenia organizatora:
  W ramach wpisowego organizator zapewnia:

  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z mety biegu do bazy zawodów (z parkingu przed amfiteatrem w Ujsołach w okolice ronda w Rajczy). Odjazdy będą się odbywały zgodnie z harmonogramem: 03:00, 03:20, 03:40, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30;
  • miejsce noclegowe w bazie zawodów (w sali sportowej lub klasie lekcyjnej) w dniach od 9 do 11 sierpnia 2019 – za dodatkową opłatą „rezerwacyjną” w kwocie: 10zł (obowiązuje limit 100 miejsc)
  • okolicznościową opaskę na głowę;
  • mapę biegu;
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;
  • numer startowy;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg;
  • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.
 11. Punkty kontrolne / odżywcze i pomiar czasu:
  • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
  • Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu;
  • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi;
  • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika;
  • Lista punktów kontrolnych znajduje się w zakładce TRASA na stronie internetowej biegu;
  • Na punktach odżywczych organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników;
  • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 12. Depozyt:
  • Na starcie biegów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 13. Wyposażenie obowiązkowe:
  • Zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów dla Chudego Wawrzyńca 50/80km oraz 0,5 litra dla Małej Rycerzowej;
   • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • działający telefon komórkowy z baterią naładowaną w taki sposób który zagwarantuje, że telefon będzie działał przez całą rywalizację;
   • dowód osobisty lub paszport;
   • folię NRC;
   • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu;
  • na punktach kontrolnych oraz mecie biegu możliwa jest weryfikacja wyposażenia obowiązkowego, a brak każdego z elementów skutkować będzie min. 15 minutową karą czasową.
 14. Klasyfikacja indywidualna:
  • Na każdym z dystansów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – a w każdej z nich nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników.
 15. Nagrody:
  • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: statuetki lub inne trofea oraz nagrody rzeczowe o wartości detalicznej min. 15 000zł (do podziału na zwycięzców z wszystkich 3 dystanów).
  • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 16. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników biegu górskiego Chudy Wawrzyniec będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych;
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 17. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:
  • Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów ani zarządcy terenów w postaci PGL LP. Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy;
  • Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania;
  • W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją;
  • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
  • Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja;
  • Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego;
  • W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,7km i 4,1km trasy). Godzina startu biegu jest dobrana tak by według rozkładu jazdy, zawodnicy mieli ok. pół godziny na pokonanie tego odcinka bez zagrożenia zatrzymania przez pociąg. Zawsze jednak może zdarzyć się pociąg poza rozkładem. W takim przypadku zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.
 18. Postanowienia końcowe:
  • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody;
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała;
  • Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie;
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
  • Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
  • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
  • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów Chudy Wawrzyniec.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz