Opublikowane: 30-07-2019

Regulamin biegów Chudy Hulajnik 2019


REGULAMIN biegów dzieci i młodzieży „Chudy Hulajnik 2019”

 1. Cele:
  • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
  • Integracja rodzinna.
 2. Organizator:
  • Fundacja Krok do Natury (ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec).
  • Firma Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting.
 3. Warunki uczestnictwa:
  • W biegach Chudy Hulajnik mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach (2001 – 2018) za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  • Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
  • Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  • W trakcie biegu uczestnicy muszą mieć przypięty numer startowy na przedniej części koszulki.
 4. Termin, miejsce:
  • Impreza odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Ujsołach.
  • Biegi Chudy Hulajnik odbędą się nad rzeką Bystrą w Ujsołach (okolice amfiteatru).
  • Biegi odbywają się według harmonogramu:
   • 18:00 – start biegów kat. D0 i D1;
   • 18:20 – start biegów kat. D2;
   • 18:40 – start biegów kat. D3, D4;
   • 19:00 – start biegów kat. D5, D6;
   • 19:30 – dekoracja zwycięzców (w kategoriach D2, D3, D4, D5, D6).
 5. Kategorie wiekowe i dystans:
  Dystanse dla biegów dzieci są uzależnione od wieku uczestnika i podzielone na następujące kategorie:

  • D0 – do 5 lat (do 2014) – dystans ok. 300 m;
  • D1 – 6 – 7 lat (2013 – 2012) – dystans ok. 300 m;
  • D2 – 8 – 9 lat (2011 – 2010) – dystans ok. 600 m;
  • D3 – 10 – 11 lat (2009 – 2008) – dystans ok. 1,25 km;
  • D4 – 12 – 13 lat (2007 – 2006) – dystans ok. 1,25 km;
  • D5 – 14 – 15 lat (2005 – 2004) – dystans ok. 2,5 km;
  • D6 – 16 – 18 lat (2003 – 2001) – dystans ok. 2,5 km.
  • dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie;
  • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia!
 6. Zgłoszenia:
  • Zgłoszenia elektroniczne:
   • od 30 lipca do 7 sierpnia 2019 zgłoszenia można dokonać przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: zapisy.krokdonatury.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (nie dziecka!) dane;
   • zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu opłaty startowej, nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji miejsca w ramach dostępnego limitu uczestników.
  • Zgłoszenia w biurze zawodów:
   • zgłoszenia można dokonać także osobiście w biurze zawodów, w dniu: 9 sierpnia w godz. 16:30-18:15 (w amfiteatrze, ul. Bystra, Ujsoły – okolice startu / mety biegu).
  • Wprowadza się limit 150 uczestników.
  • Zgłoszenie zawodnika lub odbiór pakietu startowego (dla zawodników zgłoszonych przez internet) musi nastąpić najpóźniej 15 minut przed startem biegu danej kategorii.
  • Przy zgłoszeniu lub odbiorze pakietu startowego (dla zawodników zgłoszonych przez internet) obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
  • Odpowiedzialność za przypisanie zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach zgłaszających dziecko do biegu.
  • Dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
  • Nie ma możliwości udziału dziecka w biegu kategorii starszej niż regulaminowa. Dzieci startujące w takim biegu zostaną zdyskwalifikowane.
 7. Opłata startowa:
  • Za każdego z zawodników opiekunowie muszą dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (dotpay.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
  • W Chudy Hulajnik obowiązuje opłata startowa: 15zł.
  • Powyższa kwota opłaty startowej będzie obowiązywała również w dniu zawodów (w przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń).
  • Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w biegu.
  • Dzieci z gminy Ujsoły / Rajcza mają możliwość startu w biegu bezpłatnie. Aby skorzystać z tej możliwości należy skontaktować się z nami mailowo, kontakt@krokdonatury.pl (w treści maila podając wiek dziecka oraz miejsce zamieszkania)
  • Na życzenie opiekuna dokonującego zgłoszenia zostanie wystawiona faktura VAT.
 8. Świadczenia:
  • Każdy ze zgłoszonych zawodników za którego została wniesiona opłata startowa (lub został z niej zwolniony) otrzyma numer startowy, a zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają dodatkowo pamiątkowy medal oraz dostęp do bufetu.
 9. Biuro zawodów:
  • biuro zawodów dla biegów Chudy Wawrzyniec Junior – będzie działało wyłącznie bezpośrednio przed startem w Ujsołach;
  • 9 sierpnia w godz. 16:30-18:15 w amfiteatrze, ul. Bystra (Ujsoły – okolice startu / mety biegu).
 10. Depozyt:
  • W okolicy biura zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 11. Nagrody i klasyfikacje:
  • Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
  • Zawodnikom, którzy zajmą miejsca: I-III w kategorii D2, D3, D4, D5 i D6 (w podziale na chłopców i dziewczynki) – zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 12. Wyniki:
  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.chudywawrzyniec.pl w zakładce „Wyniki” w ciągu kilku dni po zawodach.
 13. Postępowanie reklamacyjne:
  • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Chudy Hulajnik należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres:kontakt@krokdonatury.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
  • Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  • Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
  • Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
 14. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników Chudy Hulajnik będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Chudy Hulajnik obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  • Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
  • Opiekun uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych podopiecznego oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając uczestnika do biegu opiekun wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.
 15. Postanowienia końcowe:
  • W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) – uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  • Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność zgłaszającego go opiekuna prawnego, a opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
  • Organizator zaleca Uczestnikom i ich opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  • W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  • W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  • Organizator Chudy Hulajnik zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz